Политика на сайта на супермаркет СМАК в Поморие, (Smak.Pomorie.com)

С достъпа до сайта Smak.Pomorie.com и неговото ползване вие приемате настоящата политика без каквито и да било ограничения или условия. По тази причина вашето посещение на сайта Smak.Pomorie.com става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Сайтът Smak.Pomorie.com съдържа информация за продукти – хранителни стоки, напитки, домашни потребителски стоки и др., както и промоции и текущи кампании.

Цялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчна информация. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение в Супермаркет СМАК – Поморие (Smak.Pomorie.com). Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

Въпреки че Smak.Pomorie.com полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да се гарантира, и Smak.Pomorie.com не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било от информациите на този сайт. Както сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

Smak.Pomorie.com обаче си запазва правото да прави промени в политиката си и съдържанието на сайта, по всяко време и без предизвестие.

Цени на продуктите

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продукти.

Използване на технологията на cookie програмите

Smak.Pomorie.com използва технологията на cookie програмите (т.нар. „бисквитки”), за да проследява пътищата, които сте изминали от вас до сайта Smak.Pomorie.com, за да подпомогнат при регистрирането на дейностите на ползвателите на сайта Smak.Pomorie.com, и за оценяване на сайта Smak.Pomorie.com и за неговото подобряване, за да го направи по-полезен за вас. Чрез тази технология информация за индивидуалните ползватели не се регистрира, така че няма да се съхранява или използва никаква конкретна информация за вас самите.

Обърнете внимание на факта, че вие можете да настроите вашия браузър да не приема cookies програми, или да ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми.

Лични данни/ въведена от ползвателя на сайта информация

Smak.Pomorie.com признава естеството на Интернет пространството като среда, използвана от отделните хора за осъществяване на обратна връзка, или за предоставяне на информация относно сайта Smak.Pomorie.com, и ще полага всички разумни усилия да взема предвид всяка такава информация или обратна връзка, когато това е уместно и полезно. Smak.Pomorie.com не поема никаква отговорност или каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквато и да било такава информация, предоставена от ползвателя на сайта, като Smak.Pomorie.com си запазва правото да отстранява всяка такава информация от сайта без каквото и да било обосноваване или предизвестие.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Smak.Pomorie.com, освен само за преглеждане.

Хипервръзки

Сайтът Smak.Pomorie.com може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Smak.Pomorie.com не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта Smak.Pomorie.com, е на ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

Smak.Pomorie.com изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта Smak.Pomorie.com, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали вашето компютърно оборудване или вашето доверие в информацията, получена чрез сайта Smak.Pomorie.com.

Актуализиране на политиката

Smak.Pomorie.com си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения, ето защо ви приканваме при всяко ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

Получавани препоръки

Когато изпращате препоръки на този сайта Smak.Pomorie.com, вие приемате, че Smak.Pomorie.com си запазва правото, по своя собствена преценка, да променя, да „качва” безплатно или да не „качва” на този сайт Smak.Pomorie.com получените препоръки. Smak.Pomorie.com не поема никаква отговорност по отношение на съдържанието на съобщенията, публикувани на този сайт.